Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi těmito subjekty v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb prodávajícího kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů a norem právního řádu České republiky. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na WWW stránkách prodávajícího (www.premocz.eu). Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat a o novelizaci Obchodních podmínek informovat kupujícího. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2.1. Uzavření kupní smlouvy
K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází na základě objednávky, která je návrhem kupní smlouvy a potvrzením této objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím a převzetí zboží kupujícím formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu nebo faktury. Specifikace postupu při nákupu zboží je uvedena v těchto podmínkách.

2.2. Prodávající
Prodávající je obchodní společnost PREMO s.r.o., se sídlem Brněnská 474, 686 03 Staré Město, IČ: 26251531, DIČ: CZ26251531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 40256.

2.3. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím může být i zadavatel veřejné zakázky.

3.1. Dodací list
Prodávající vystaví k dodávce zboží dodací list v případě, pokud jej kupující vyžaduje, nebo jedná-li se o měsíční souhrnnou fakturaci. Dodací list zašle prodávající společně se zbožím kupujícímu. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží a sériové číslo, pokud je u dané položky evidováno.

3.2. Faktura – daňový doklad
Na zboží objednané kupujícím je vystavena faktura, která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné náležitosti, referenci na objednávku kupujícího a způsob dopravy. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží, popř. služeb.

Zasílání faktur:

 • Faktura je zasílána kupujícím se zbožím – standardní režim.
 • Faktura je zasílána kupujícímu se zbožím a její kopie je odeslána na jinou definovanou adresu – uživatelsky definovaný režim.
 • Faktura není odeslána se zbožím, ale pouze na jinou definovanou adresu – uživatelsky definovaný režim.

Konkrétní volbu lze nastavit na webovém serveru prodávajícího nebo dohodnout s obchodním zástupcem prodávajícího.

3.3. Zálohová faktura
Na zboží objednané kupujícím u prodávajícího v režimu platba předem je vystavena zálohová faktura. Pokud v době objednávky není objednané zboží nebo jeho část skladem, je zálohová faktura na tuto část objednávky vystavena až po jeho přijetí prodávajícím. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

3.4. Opravný daňový doklad
Opravný daňový doklad se vystavuje kupujícímu v případě, že došlo k chybnému dodání zboží ze strany prodávajícího nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží.

3.5. AVZ formulář
AVZ formulář slouží k identifikaci vrácené zásilky nebo reklamace kupujícího na zboží, které bylo dodáno prodávajícím.

4.1. Webový server prodávajícího
Informační systém prodávajícího (eshop.premocz.eu) poskytuje na svých stránkách především:

 • menu INFORMACE – základní informace o prodávajícím, politika jakosti, obchodní a reklamační podmínky
 • menu KONTAKTY – kontaktní informace společnosti a telefonní seznam
 • menu BONUSOVÝ SYSTEM – pravidla věrnostního programu
 • menu PROMO AKCE – promo akce a obchodní aktuality
 • menu PRODUKTY – nabízené zboží, vyhledávání
 • menu DOKUMENTY – přehled objednávek, dodávek, faktur, plateb a reklamací kupujícího
 • menu VAŠE FIRMA – základní informace, dodací adresy, kontaktní osoby, statistiku obratů
 • menu KOŠÍK – aktuální stav košíku pro objednání a možnost objednání zboží

Při používání e-shopu kupující používá přihlašovací údaje: login a své osobní heslo. Odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů nese kupující.

4.2. Telefonické informace
Všechny informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je možno získat prostřednictvím obchodního oddělení nebo obchodního zástupce. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.

4.3. Kontaktní adresa a telefon prodávajícího
Kanceláře a sklad (provozovna):
Brněnská 474, 686 03 Staré Město
tel. 572 433 860

4.4. Pracovní doba prodávajícího
Kancelář i sklad
PO-ČT 8:00 – 15:00
PÁ 8:00 – 12:00
Polední přestávka 11:30 - 12:00

5.1. Objednávka
5.1.1. Objednávka

Zboží lze objednat:

 • prostřednictvím www stránek prodávajícího (www.premocz.eu)
 • telefonicky na čísle 572 433 860
 • e-mailem na e-mailovou adresu premo@premocz.eu
 • poštou na adresu prodávajícího
 • osobním odběrem

5.1.2. Náležitosti objednávky
Objednávka musí obsahovat alespoň následující základní informace (údaje):

 • u spotřebitele jméno, příjmení a adresu
 • u podnikatele firmu (popř. obchodní jméno), sídlo (popř. místo podnikání), IČO, DIČ
 • kontaktní osobu kupujícího, pokud se liší od kupujícího
 • způsob dodání a dodací adresu
 • objednané zboží s kódy zboží a počtem kusů.

V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré výše uvedené informace, aby se zamezilo nedorozuměním při plnění objednávky.


5.1.3. Rozsáhlejší poptávka
V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky kupujícího.


5.1.4. Cena za dopravu
V případě, že objednávka nepřesáhne svou hodnotou 1.000,- Kč bez DPH, účtuje prodávající částku 55 Kč bez DPH za dopravu zboží kupujícímu.


5.1.5. Zpracování objednávky
Objednávky uložené do objednávkového systému prodávajícího do 15:00 hod. jsou zpracovány tentýž den. Objednávky přijaté později se zpracovávají následující pracovní den.


5.1.6. Zrušení objednávky
V případě, že kupující je nucen zrušit objednávku u prodávajícího, telefonicky, poštou nebo e-mailem bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uzavřením kupní smlouvy. Tímto není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Dodání zboží
5.2.1. Dodávka prostřednictvím přepravní společnosti
Doprava standard - Zboží je dodáno dopravcem nejpozději do 18:00 hod. druhého pracovního dne po expedici ze skladu prodávajícího na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doprava zboží při objednávce nad 1.000,- Kč bez DPH je hrazena prodávajícím. Doprava dodavatelem – Zboží je dodáno obchodním zástupcem dle dohody kupujícího s příslušným obchodním zástupcem. Doprava zboží je hrazena prodávajícím. Dodávka na dobírku - Kupující, kterému nebyl poskytnut kredit limit nebo který nemá dostatek volného kredit limitu pro odběr zboží, může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí v případě dodávky – tzv. na dobírku. Maximální hodnota takto hrazené dodávky je omezena na 50.000 Kč s DPH.
5.2.2. Převzetí dodávky
Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky. Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kupující kontroluje věcný stav dodávky vůči položkám na faktuře nebo na dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kupující kontroluje věcný stav dodávky vůči položkám na faktuře nebo na dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska prodávajícího na obalu, je tuto skutečnost kupující povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek. Kupující je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek.
5.2.3. Rozdělení do dílčích dodávek
Zboží může být doručeno kupujícímu rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první dílčí dodávky, budou dopraveny způsobem Doprava standard.
5.2.4. Pozastavení dodávek
Dodávky zboží pro kupujícího mohou být prodávajícím pozastaveny v těchto případech: Dočasný kredit – případ, kdy kupující nemá dostatek disponibilního kredit limitu nebo je jeho disponibilní část blokována objednávkami připravenými k expedici. V případě kredit limitu neztrácí kupující pořadí na žádnou ze svých objednávek. Zboží, které je v tu chvíli dostupné na skladě prodávajícího, je rezervováno pro kupujícího po dobu 5 pracovních dnů. Pokud není tento stav vyřešen v této lhůtě, je zboží uvolněno pro ostatní kupující. Možnosti řešení jsou tato: zvýšení kredit limitu, dodání zboží na dobírku nebo úhrada starších faktur před lhůtou splatnosti. Stop stav – případ, kdy kupující má alespoň jednu fakturu po splatnosti déle než 14 dnů. V tomto případě dochází ke ztrátě pořadí u všech otevřených objednávek. Není umožněn odběr zboží a další odběry jsou povoleny až po uhrazení všech faktur po splatnosti. Informace o stavu účtu jsou uvedeny na WWW stránkách prodávajícího a to v sekci Obchod – Faktury a platby. Dále v sekci Vaše firma – Základní informace je stop stav označen jako status „obchod pozastaven“. Prodávající není v uvedených případech odpovědný za škodu nebo problémy způsobené pozastavením dodávek kupujícímu.

5.3. Vrácení poškozené nebo neúplné dodávky
Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, je kupující oprávněn nejpozději do 5 pracovních dnů od data dodání zboží, kdy bylo zboží kupujícímu dodáno, vrátit zboží na vlastní náklady zpět do skladu prodávajícího. Zboží vrací kupující úplné, včetně AZV formuláře a další dokumentace, nepoškozené, čisté, a to ve stavu, v jakém zboží převzal, pokud možno v originálním obalu. Na vrácené zboží prodávající vystaví do 5 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno v uvedené lhůtě, nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží. Tímto není dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy.

6.1. Zaplacení kupní ceny

Zaplacením kupní ceny se zpravidla rozumí připsání platby kupujícího na účet prodávajícího. Standardní splatnost vystavených faktur je 14 kalendářních dní. Na žádost kupujícího může prodávající splatnost prodloužit s přihlédnutím k bonitě kupujícího, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu.

6.2. Platba předem a rezervace zboží

Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové faktury. Na zboží je vystavena zálohová faktura, která je kupujícímu zaslána e-mailem nejpozději do druhého pracovního dne po obdržení objednávky. Zboží je objednáno a rezervováno pro kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží připraveno k dodání. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

6.3. Platba v hotovosti při osobním odběru

Při osobním odběru zboží ve skladě prodávajícího je možné úhradu provést v hotovosti. Kupující obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad.

6.4. Platba v hotovosti přepravci (dobírka)

Zboží, které je objednáno na dobírku, je kupující povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení.

6.5. Platba při přidělení kredit limitu

V případě, že kupující má u prodávajícího přidělen kredit limit, je mu při expedici zboží vystavena faktura se splatností, která mu podle kredit limitu přísluší. Kredit limit stanovuje prodávající na základě posouzení bonity kupujícího. Kredit limit lze poskytnout pouze kupujícímu, který má uzavřenu platnou rámcovou nebo kupní smlouvu. Kredit limit určuje maximální objem nesplacených závazků kupujícího u prodávajícího. Volná část kredit limitu je hodnota kredit limitu ponížená o veškerá čerpání. Volná část kredit limitu může být prodávajícím blokována ve výši učiněných objednávek na dodávky zboží, které jsou již připravovány k expedici nebo které mohou být expedovány, ale na základě specifikace požadavku kupujícího je jejich expedice odložena.

6.6. Úhrada opravného daňového dokladu

Úhrada opravného daňového dokladu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými fakturami. Návrh zápočtu podává prodávající nebo kupující. Úhrada dobropisu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti (i prostřednictvím e-mailu) kupujícího na finanční oddělení prodávajícího. Úhrada dobropisu však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

6.7. Prodlení s úhradou závazku prodávajícímu
V případě úhrady faktury kupujícím po datu její splatnosti je prodávající oprávněn k vyúčtování úroku z prodlení.

7.1. Definice kupujícího spotřebitele

Kupující spotřebitel je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo osoba, která nejedná v zastoupení podnikatele.

7.2. Lhůta pro odstoupení

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Výjimky, kdy spotřebitel v uvedené lhůtě nemůže odstoupit od smlouvy, jsou uvedeny v platném znění Občanského zákoníku.

7.3. Způsob odstoupení

Spotřebitel odstupuje od smlouvy písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího a prodávající potvrzuje spotřebiteli doručení odstoupení bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a potvrzení doručení odstoupení prodávajícím, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží vrací spotřebitel prodávajícímu úplné, včetně dokumentace, nepoškozené, čisté, a to ve stavu, v jakém zboží převzal, pokud možno v originálním obalu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující – fyzická osoba souhlasí se zpracováním těchto údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Kupující souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující uvádí prodávajícímu své osobní údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu ho informuje o jejich změně. Osobní údaje kupujícího budou prodávajícím uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a platných právních norem. V případě, že si kupující nebude přát být nadále registrován v databázi prodávajícího, může prodávajícího požádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů.

Záruky na zboží a reklamace zboží u prodávajícího se řídí platným reklamačním řádem společnosti

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje podmínky a rozsah záruky poskytované PREMO s.r.o., (IČ:26251531), jakožto prodávajícího na zboží dodané kupujícímu na základě Rámcové kupní smlouvy nebo jednotlivých kupních smluv (objednávek), jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené u společnosti PREMO s.r.o.. Reklamační řád je platný, pokud v písemné dohodě není dohodnuto jinak a je zpracován dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb.

Reklamovat lze závady na zboží či chybnou dodávku zboží. K reklamovanému zboží musí být přiložen popis závady a kontaktní osoba, s kterou lze případně projednat podrobnosti. Ke zboží, které má uvedeno sériové číslo, zakoupenému u společnosti PREMO s.r.o. je vždy přiložen záruční list se sériovým číslem výrobku a vyznačenou záruční dobou v měsících. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu, popř. daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

a. Doba záruky začíná dnem vystavení dodacího a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

b. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není dále určeno jinak. Na vybrané zboží a na vybrané součásti (příslušenství) je z důvodu kratší objektivní životnosti poskytována záruční doba kratší. Prodejce se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem (viz bod 5).

c. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

d. Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být (pokud je to možno) v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů (včetně záručních listů dodávaných výrobcem/distributorem), kabelů, disket a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu, přesný popis závady, popř. ukázkový výtisk potvrzující závadu spotřebního materiálu. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout.

e. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.

f. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě ( tyto škody je nutno zaznamenat do přepravního listu a řešit s dopravcem ),
 • porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
 • bylo-li zboží používáno v podmínkách, které neodpovídá svými parametry běžnému kancelářskému prostředí,
 • bylo-li v zařízení použito neoriginálních spotřebních materiálů dodaných jinými prodejci,
 • zboží nebylo pořízeno u společnosti PREMO s.r.o.,
 • zboží bylo poškozeno živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (u speciálního zboží může být dokumentace pouze v anglickém jazyce),

g. Společnost PREMO s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží dodáním náhradního zboží se stejnými nebo srovnatelnými parametry. Společnost však s ohledem na technický vývoj a aktuální parametry zboží dodaného výrobcem neručí za to, že náhradní zboží bude identické se zbožím nahrazovaným.

h. Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.

i. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem mající stochastický charakter; prodávající neodpovídá za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software je povinností kupujícího si zálohovat data. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat nenese společnost PREMO s.r.o. odpovědnost.

j. Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní záznamová media) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

k. Pozáruční opravy provádí společnost za úplatu jako službu.

Reklamace je nutno oznámit ihned po zjištění závady. Popis závady je nutno dodat v písemné podobě. Zboží je nutno zaslat zpět prodávajícímu. Reklamace je vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Pokud nelze reklamaci vyřídit do 30-ti dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu ve formě dobropisu. Dobropis se vystavuje v ceně a DPH, za kterou bylo reklamované zboží dodáno. Jedná-li se o neodkladnou reklamaci (zboží nutné pro výrobu, apod.) je náhrada za reklamované zboží dodána ihned, ještě před tím než je reklamace odeslána prodávajícímu.

Speciální podmínky pro vybrané komodity Reklamace zařízení HP, EPSON, CANON, OKI

Na inkoustové kazety je záruka 6 měsíců, která vyplývá ze specifikačnosti produktu. U inkoustu dochazí k jistému procesu stárnutí, a proto je záruka omezena jen na určitou dobu. Na tonerové kazety je záruka po dobu celé své životnosti (záruka je platná do prvního vypotřebování tonerové náplně).

Záruka je 24 měsíců od data prodeje.

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy: Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže) . V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

Pokud obrazovka monitoru je poškozena nadměrným a nesprávným používáním (na stínítku je viditelný "vypálený" obrazec od dlouhodobého zobrazení neměnícího se obrazu) nelze na tuto závadu uplatnit záruku Monitory musí být při reklamaci v kompletním stavu a v originálním obalu.

Jestliže odběratel uplatňuje záruční opravu, nesmí být u pevných disků porušena protiprachová izolační páska, sériové číslo ani čárový kód a zboží musí být dodáno v antistatickém a mechanicky odolném obalu (viz bod 2e Reklamačního řádu). Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána jako záruční!

Jestliže odběratel uplatňuje záruční opravu, nesmí být u optických disků porušeno sériové číslo ani čárový kód a zboží musí být dodáno mechanicky neporušené. Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána jako záruční!

Na tyto produkty se vztahuje pouze záruka 12 měsíců. Reklamace může být uznána pouze při zjevných mechanických vadách na médiu (bubliny, rýhy,…). Média, na které bylo již zapisováno, ale nepodařilo se zápis dokončit se reklamace nevztahuje.

Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím.