INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abyste měli k dispozici veškeré aktuální informace o ochraně Vašich osobních údajů, prosíme Vás o seznámení se s níže uvedenými pravidly naší společnosti. V případě, že dojde ke změně těchto pravidel, zveřejníme příslušné změny na této internetové stránce.

Název společnosti: PREMO s.r.o.
IČ: 26251531
DIČ: CZ26251531
Vedená: Krajský soud v Brně, oddíl C, 40256
Adresa: Brněnská 474, Staré Město, 686 03
E-mail: premo@premocz.eu 
Tel.: +420 572 433 860

Naše společnost o Vás bude shromažďovat v elektronické podobě následující osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (titul, jméno a příjmení, poštovní adresa, IČ, DIČ),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • další údaje (bankovní spojení, historie objednávek)
 • cookies

Cookies představují malá množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na Vašem počítači. Cookies slouží k shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků našich internetových stránek. Získané informace použijeme ke sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu. Cookies máte možnost z Vašeho počítače kdykoli smazat.

 • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),
 • určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
 • sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách.

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů.

Google LLC, Google Ireland Limited a smluvní partneři společnosti Google LLC (více o ochraně dat společností Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

LinkedIn Corporation, LinkedIn Ireland Unlimited Company a smluvní partneři společnosti LinkedIn Corporation (více o ochraně dat společností Linkedin na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Ireland Ltd, Facebook Inc. a smluvní partneři společnosti Facebook (více o ochraně dat společností Facebook na adrese: https://www.facebook.com/policy.php

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

 • dodavatelé Správce,
 • osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatel účetních služeb)
 • finanční instituce a pojišťovny,
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy,

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,
 • k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,
 • k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
 • v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k Vám, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
 • k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním,
 • k účelu sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách budou osobní údaje ve formě cookies zpracovávány po dobu 14 měsíců

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby)

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat o kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem. Můžete se obrátit také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Ke stažení: