Druhy tisku a tiskové techniky

Když se řekne tisk, pro velký počet lidí to znamená pouze laserovou nebo inkoustovou tiskárnu vedle počítače. Vědí, jak si mají něco vytisknout, a tím pro ně téma tisk končí. Dnes tak rozšířené laserové a inkoustové tiskárny představují pouze jednu jeho část – digitální tisk. Kromě toho ale známe další technologie tisku, na které se v tomto článku podíváme.

Foto: Hannes Wolf | Zdroj: Unsplash.com

Samotný tisk je reprodukcí textu či obrazu na potiskovaný materiál přesně podle dané předlohy. Na základě toho, zda je k tisku použita tisková forma či nikoliv a jak se barva na potiskovaný materiál přenáší, rozlišujeme základní druhy tisku.

Druhy tisku

Pokud tisk probíhá za pomoci tiskové formy (ať už je to deska, matrice nebo jakákoli jiná tisková forma), jde o tisk konvenční. Naproti tomu digitální druh tisku k potištění materiálu žádnou tiskovou formu nepotřebuje (právě sem pak patří běžné moderní druhy tiskáren – laserová či inkoustová).

Podle způsobu, jakým je během tisku barva přenášena na papír, pak rozlišujeme tisk přímý (tisková forma přichází do přímého kontaktu s potiskovaným materiálem) a tisk nepřímý (barva je při tisku nejdříve přenesena na určitý přenosový prvek – například válec – načež jí tento prvek přenese na potiskovaný materiál). Při nepřímém tisku tak vůbec nedochází ke kontaktu mezi tiskovou formou a potiskovaným materiálem.

Tiskové techniky

Tiskové techniky dále rozlišujeme také právě podle principu, na kterém fungují, a to na tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy, sítotisk a digitální tisk. Až v rámci těchto kategorií se pak dostanete k jednotlivým podkategoriím, které už konečně představují samotné tiskové techniky – například flexotisk (zástupce tisku z výšky), ofsetový tisk (podkategorie tisku z plochy) a tak dále.​​​

Tip

Během historie vzniklo a ustálilo se několik různých tiskových technik. Pokud vás spíše než samotné principy tisku zajímá, jak se vyvíjel tisk v průběhu času, přečtěte si náš článek o historii tisku

Jednotlivá dělení se nijak nevylučují. Rozdělení jednotlivých tiskových technik naopak přirozeně spadá pod všeobecné dělení druhů tisku (například již zmíněný ofsetový tisk spadá do kategorie tisku z plochy, zároveň je ale také konvenčním a nepřímým druhem tisku, protože k tisku využívá formu, která nepřichází do přímého kontaktu s potiskovaným materiálem). A takto by šlo zařadit jakoukoli tiskovou techniku.

Jak za chvíli zjistíte, tiskových technik není zrovna málo. Má to svůj důvod. Každá technika nachází svoje specifické využití. Konkrétní tiskovou techniku, kterou k tisku nakonec použijeme, vybíráme totiž podle několika faktorů – druhu materiálu, který se chystáme potisknout, a dále podle našich požadavků na kvalitu samotného tisku či na jeho finanční náročnost. Každá tisková technika nabízí jiné výhody a nevýhody, a tudíž nachází i jiné uplatnění.

A teď už se pojďme detailně podívat na jednotlivé kategorie a podkategorie tiskových technik a jejich výhody a nevýhody.

Tisk z výšky

Tisk z výšky je charakterizován tím, že tisknoucí místa jsou vyvýšená nad místa netisknoucí. Nejlépe lze tisk z výšky pochopit na principu razítka – tisková forma (razítko) má určitá místa vyvýšená nad jiná místa. Na vyvýšená místa tiskové formy je nanesena barva. Forma tlakem otiskne text či motiv na potiskovaný materiál. Snížená místa se do kontaktu s ním nedostanou a tím je dosaženo reprodukce předlohy. Na tomto principu funguje razítko i tisk z výšky. Tento způsob tisku dělíme dále na jednotlivé techniky – knihtisk a flexotisk.

Knihtisk

Princip knihtisku spočívá v tom, že se tisková forma, na jejíž vyvýšená místa byla nanesena barva, obtiskne o potiskovaný materiál. Jde tedy o konvenční přímý tisk. Taková metoda se nejvíce hodí pro jednobarevný tisk.

Základem knihtisku je vyvýšená tisková forma. | Foto: Etienne Girardet | Zdroj: Pexels.com

V některých případech je technika i cenově výhodná (například při jednoduchém tisku textu černou barvou například při tisku na obálky, vizitky a podobné materiály), nicméně její možnosti s postupem nových technologií stále klesají. Knihtisk se dostal v běžném tisku do ústraní zejména kvůli rozvoji ofsetového tisku. Na dnešní dobu je totiž knihtisk dost pomalý.

Určitě ale zcela nevymizí – využití nachází pro specializované účely, jakými jsou například ražba (zatraktivňování tiskovin, místo barev se používá fólie, přes kterou se za tlaku raznice přenáší motiv na papír), nebo sleporažba (reliéfní ražba, která je do papíru vytlačená bez jakékoli fólie, laku či barvy).

Flexotisk

Princip flexotisku je podobný, opět dochází ke konvenčnímu přímému tisku. Je ale mnohem propracovanější, než je tomu u knihtisku, a má široké možnosti využití.

Flexotisk probíhá přes soustavu válců. | Foto: boitano | Zdroj: Depositphotos.com

Flexotisk je vlastně celá soustava válců. Během tisku pracují navalovací, rastrový, formový a tlakový válec. Celý proces vypadá takto:

 1. Navalující válec má za úkol čerpat barvu a přenášet jí na rastrový válec. Barva se zachytí v malých jamkách, které jsou do rastrového válce vyraženy a poté je přenesena dále na formový válec.
 2. Na formovém válci je natažená elastická tisková deska, která je samotnou tiskovou formou. Mezi formovým a tlakovým válcem už najdeme potiskovaný materiál.
 3. Samotný tisk probíhá tak, že tlakový válec přimáčkne tento materiál k formovému válci, a tedy vlastně k tiskové formě, čímž dojde k přenosu předlohy na materiál.

Výhodou flexotisku je možnost tisku na různé materiály. Tisknout s ním lze na papír, plast, obaly, fólie. Uplatňuje se při tisku na nestálé materiály s nerovným povrchem. Jde o nejuniverzálnější způsob tisku, který nabízí potisk největšího množství různých materiálů. A to často takových, které jiným způsobem prostě nepotisknete.

Flexotisk má ale také jednu zásadní nevýhodu. Jelikož využívá elastickou tiskovou formu, během tisku může docházet k různým deformacím tištěných motivů.

Flexotisk ale rozhodně není běžnou tiskárnou, nýbrž celým strojem. Flexotiskové stroje bývají nejčastěji uspořádány lineárně, tedy v řadě za sebou, a tisknou z role do role – na začátku je role, která se odvíjí, načež materiál prochází celou soustavou válců a na druhém konci je již potištěný opět navíjen do role.

Tisk z plochy

Tisk z plochy funguje na úplně jiném principu než tisk z výšky. Tisková forma je rovná, nepotřebuje žádná vyvýšená místa, využívá totiž odlišných fyzikálních či chemických vlastností u různých materiálů.

Místa, která tisknou, barvu přichytávají, netisknoucí místa jí zase odpuzují. Tisková forma následně přenáší předlohu na potiskovaný materiál tlakem. Tisk z plochy se dále dělí na ofsetový tisk, litografii a světlotisk.

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk je jednou z nejpoužívanějších tiskařských technik vůbec. Dále se dělí na suchý a vlhký ofset. Princip ofsetového tisku se pak liší právě podle těchto druhů.

Suchý i vlhký ofset jsou ale nepřímými tiskařskými technikami – tisková forma přenáší motiv nejdříve na válec, který poté obraz přenese na samotný potiskovaný materiál.

Soustavu válců v tomto případě tvoří formový válec s tiskovou formou, přenosný válec, barvící válce, tlakový válec, a v případě vlhkého ofsetu také vlhčící válec.

Ofsetový tisk je ideální pro tisk ve velkém objemu. | Foto: funfunphoto | Zdroj: Depositphotos.com
 1. Formový válec se během tisku otáčí a přichází do kontaktu nejdříve s vlhčícím válcem a poté i s barvícím válcem.
 2. Poté se předloha z formového válce přenese na přenosový válec, který jí vytiskne na materiál.

Suchý ofset funguje úplně stejně, akorát nemá vlhčící válec a má mírně odlišný princip přenosového válce.

Zatímco u vlhkého ofsetu tisknoucí plochy odpuzují vodu a netisknoucí jí zase pohlcují (samotná barva také vodu odpuzuje, proto se uchytí pouze na tisknoucích místech), suchý ofset využívá rozdílné vlastnosti polymeru a silikonu. Tisknoucí místa jsou polymerová (barva k nim přilne), netisknoucí silikonová (barva se na nich neuchytí).

Nevýhodou suchého ofsetu je vznik bílých skvrn po vytištění stovek kopií. Děje se to z důvodu odlupování barvy na hranicích mezi tisknoucími a netisknoucími místy. Tisknout touto technikou se proto vyplatí při nízkých tiskových nákladech.

U vlhkého ofsetu může být mírnou nevýhodou zase fakt, že občas kvůli přítomnosti vody dochází k natažení potiskovaného papíru.

S ofsetem lze také tisknout téměř výlučně jen na papír. Jeho výhody jsou ale rychlost, kvalita, nízké náklady. Z těchto důvodů je dnes při tisku na papír využíván nejčastěji.

Při otázce ofsetový tisk vs digitální tisk se ofset také nenechá zahanbit. Ofset tiskne téměř dokonale do nejmenších detailů, takovou kvalitu digitální tisk nenabídne. Ten je zase lepší při personalizaci tiskovin (v případech, kdy na každý výtisk tisknete něco jiného).

Rozdíl mezi nimi je také v případě tiskových nákladů – pokud tisknete pár kusů, vyplatí se digitální tisk. Čím toho tisknete více, tím je výhodnější ofset. Pokud tisknete obrovské množství nákladu, digitální tisk se absolutně nevyplatí. S ofsetem můžete pohodlně tisknout také velkoplošně až do formátu A0. 

Litografie

Litografie neboli kamenotisk je stará tisková technika, která se dnes již v tisku nepoužívá. Využití ale přesto nachází, a to v grafické umělecké tvorbě. Kamenotisk proto, že tiskovou formou v tomto případě byla kamenná deska. Jedná se o přímý druh tisku, kde forma přichází do přímého kontaktu s potiskovaným materiálem.

Litografie byla předchůdcem dnešního ofsetového tisku. | Foto: Stamat | Zdroj: Depositphotos.com

Litografie je z historického pohledu důležitá proto, že byla přímým předchůdcem ofsetového tisku. Její princip spočíval v tom, že tisknoucí místa byla pokrytá mastnou tuší, na kterou se snadno zachytávala tisková barva. Následným tlakem se motiv obtiskl na materiál.

Světlotisk

Světlotisk jako tiskovou formu využívá skleněnou desku politou speciální želatinovou vrstvou, která je citlivá na světlo. Deska se prosvítí přes motiv, který chceme vytisknout. Na místech, kam se světlo dostane, želatinová vrstva ztvrdne. Tato místa jsou pak místy tisknoucími, jelikož dobře přijímají tiskovou barvu. Tam, kde želatina zůstane měkká a vlhká, se barva neuchytí, proto jde o místa netisknoucí. Následným tlakem se požadovaný motiv obtiskne.

Metoda je velmi pomalá a tisková forma je schopná vytisknout pouze pár výtisků. Lze s ní ale vytvářet velmi jemné odstíny. Své využití proto nachází například při reprodukci uměleckých děl.

Tisk z hloubky

Tisk z hloubky je přesným opakem tisku z výšky. Tisknoucí místa jsou zahloubená pod úrovní míst netisknoucích. Celá tisková forma se pokryje barvou, ta je pak z netisknoucích míst stírána. Následným tlakem na potiskovaný materiál se motiv obtiskne. Techniku dále dělíme na hlubotisk a tamponový tisk.

Hlubotisk

Hlubotiskem se tiskne nejčastěji na papír. Technika funguje na dvou válcích – formovém a tlakovém.

 1. Formový je tiskovou formou sám o sobě (forma se vyryje přímo do válce).
 2. Formový válec poté nabere barvu, která steče do zahloubených míst.
 3. Z netisknoucích vyvýšených míst je následně barva setřena.
 4. Poté tlakový válec přitiskne na formu potiskovaný materiál, čímž dojde k reprodukci motivu.

Výhodou hlubotisku je rychlost tisku. Jelikož je ale formový válec formou samotnou, samotná předtisková příprava je velmi finančně náročná (před tiskem se musí zhotovit vždy celý nový formový válec s tiskovou formou). Z tohoto důvodu se tisknout hlubotiskem vyplatí pouze při velmi velkých tiskových nákladech. Zhotovovat formový válec na pár výtisků by nedávalo žádný finanční smysl.

Hlubotisk se využívá např. pro barevný tisk na plastové sáčky a tašky. | Foto: lowpower225 | Zdroj: Depositphotos.com

Velkou výhodou je ale to, že hlubotiskem lze tisknout i na nekvalitní papír velmi kvalitně. Pokud se tedy chystáte tisknout velký tiskový náklad na méně kvalitní materiál, hlubotisk je ideálním řešením.

Tamponový tisk

Tamponový tisk je hlubotiskem, který je doplněný speciálními tiskovými tampony. Díky tomu se přímá tiskařská metoda mění v metodu nepřímou (motiv přenáší právě tampony, nikoliv tisková forma).

 1. Tisková forma se stejně jako při hlubotisku naplní barvou, která se poté z vyvýšených míst setře.
 2. Barva zůstane pouze v tisknoucích zahloubených místech.
 3. Poté přichází na řadu tampony, které barvu z formy naberou a obtisknou jí na potiskovaný materiál.

Tiskařské tampony se dokážou přizpůsobit jakémukoli, i velmi nerovnému povrchu materiálu. Potisknou proto cokoli, s čím si běžné tiskařské metody nemají šanci poradit. Tamponový tisk je proto využíván při tisknutí na různé malé reklamní předměty (například propisky, otvíráky nebo zapalovače), kosmetické obaly, hračky a podobně. Metoda je velmi často využívaná také v průmyslovém tisku (tisk na různé automobilové či elektronické součástky a díly).

Průtlačný tisk

Průtlačný tisk či průtisk využívá tiskovou desku, kterou barva proteče skrz. Proteče přitom jen v těch místech, která jsou určena k tisku. Tím je zajištěn přenos tisknutého motivu. Pod tuto technologii spadá pouze jedna metoda, a to sítotisk.

Sítotisk

Princip sítotisku spočívá v tom, že se přes síto (tiskovou formu) barva protlačí skrz, načež steče přímo na potiskovaný materiál. Sítotisk tedy nevyužívá tlak tiskové formy na materiál. Netisknoucí místa ale nepropustí barvu skrz. Tisknutý motiv tedy bývá nejprve přenášen na síto a až poté je možné spustit tisk.

Sítotisk lze dobře použít např. u tisku na textil. | Foto: Đồng Phục Hải Triều | Zdroj: Unsplash.com

Existuje rovinný sítotisk (využívá ploché síto) a rotační sítotisk (síto má oblý tvar, slouží k tisku na předměty válcového tvaru).

Sítotisk stroj dokáže tisknout téměř na jakýkoli materiál – papír, textil, kov či plast. Zejména v případě tisku na textil je sítotisk velmi oblíbený, protože tisknuté motivy jsou trvalé. Sítotisk je využíván také tam, kde je potřebné nanést větší množství tiskové barvy (tedy například při tisku samolepek či plakátů).

Nevýhodou je pak delší zasychání vytištěných motivů a také nízká kvalita detailu. Fotografii si sítotiskem proto rozhodně nevytisknete.

Digitální tisk

Od konvenčních metod tisku, které vždy využívají nějakou tiskovou formu, přecházíme k digitálnímu tisku, který žádnou formu nepotřebuje. Přenos předlohy tak není zajišťovaný tlakem, o vše se stará počítač a motiv přechází rovnou na papír. Jde o nejmladší tiskovou techniku, která vznikla až v moderní době.

Digitálním tiskem se tedy dostáváme k „našim“ domácím tiskárnám, které známe nejlépe. Ty mohou fungovat na zcela rozdílných principech.

Digitální tisk je ideální pro tisk o malém objemu. | Foto: George Milton | Zdroj: Pexels.com

Úplně první digitální tiskárnou byla tiskárna jehličková. Ta je využívaná dodnes i přesto, že je tato metoda již zastaralá, a to zejména k tisku jednoduchých textů v černé barvě (jízdenky, účtenky, stvrzenky a podobně). Jehličkové tiskárny tisknou jednotlivé znaky pomocí miniaturních kovových jehliček, které naberou tvar znaku a úderem přes pásku jej otisknou na papír (více o principu jehličkové tiskárny).

Modernější digitální tiskárny ale fungují na odlišných principech. Inkoustové tiskárny využívají systém vstřikování velmi drobných kapek barvy z tiskových trysek přímo na papír (více o principu inkoustové tiskárny). 

Populární laserové tiskárny k přenosu barvy zase využívají elektricky nabíjený a vybíjený obrazový válec. Jedná se o takzvanou elektrografii (více o principu laserové tiskárny)

Digitální tisk je výhodný při nižších nákladech. Velké tiskové náklady se touto metodou zatím netisknou, jelikož by to bylo ekonomicky nevýhodné. Síla digitálního tisku je tedy zejména v personalizaci tiskovin.

Pokud potřebujete tisknout pokaždé něco jiného v nízkém nákladu, digitální tisk je bezkonkurenční. Proto se také tak snadno usadil v našich domovech a kancelářích. Vysoké náklady stejných tiskovin (například noviny) ale zůstávají doménou ofsetového tisku.

Rotační vs. archový tisk

V tomto případě je rozhodující samotná mechanika tisku. Arch tisk je to, co děláte při domácím tisknutí – tisknete na jednotlivé archy papíru.

Rotační tisk naproti tomu tiskne na roli papíru, která se neustále odvíjí. Po vytištění všech kopií je role nařezána na jednotlivé archy – výtisky. Rotační tisk nabízí ve srovnání s archovým mnohem vyšší rychlost tisku. Tímto způsobem se tisknout například noviny.

Arch tisk je pomalejší, výhodou je ale fakt, že konstrukce archových tiskáren je jednodušší, a ty jsou tudíž cenově dostupnější.

Máte k tématu doplňující dotazy?

Tisk je stále velmi rozsáhlým oborem a debata o výhodách a nevýhodách jednotlivých tiskových technik by vydala na celé hodiny. Pokud článek nezodpověděl všechny vaše dotazy, není nic jednoduššího než nás kontaktovat. Rádi vám ohledně problematiky tisku poradíme.

Kam dál

Nejčastější typy sociálního inženýrství
před 8 dny, 10.5.2024

Nejčastější typy sociálního inženýrství

Sociální inženýrství jako netechnická forma útoku využívá slabiny lidské psychiky. Existuje přitom mnoho metod, které se pod tento termín dají zařadit - od triků postavených na nepozornosti uživatele přes manipulace až po využívání lidské důvěřivosti. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Jak na plnění toneru a cartridge
před 12 dny, 6.5.2024

Jak na plnění toneru a cartridge

Kompletní výměna toneru v případě laserové tiskárny či cartridge u tiskárny inkoustové není jediným způsobem, jak doplnit barvu. Alternativu představuje opětovné naplnění právě spotřebované kazety. Postup si ukážeme v následujícím článku. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny
Jak se dostat do BIOS a aktualizovat jej
před 15 dny, 3.5.2024

Jak se dostat do BIOS a aktualizovat jej

Rozhraní BIOS se v posledních letech v mnohém změnilo. Už dávno není tím strašákem, kam mají přístup jen ti nejzkušenější uživatelé. Dnes může v BIOS provést spoustu užitečných nastavení každý průměrně zkušený uživatel. Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware
Jak zmenšit velikost a rozlišení fotky
před 19 dny, 29.4.2024

Jak zmenšit velikost a rozlišení fotky

Zmenšení velikosti fotky bývá často nezbytné při odesílání e-mailů, publikaci na webové stránky, tisk či sdílení na sociálních sítích. Existuje několik způsobů, jak žádané velikosti dosáhnout, ať už pomocí specializovaného software nebo online nástrojů. Číst celý článek

clanek-kategorie-Jen Tisk
Jak schovat kabely od TV, PC a další
před 24 dny, 24.4.2024

Jak schovat kabely od TV, PC a další

Spleť volně ležících či visících kabelů nejen nevypadá dobře, ale může způsobit i spoustu potíží. Kromě samotné nepraktičnosti ve chvíli, kdy nemůžete zamotaný kabel mezi jinými najít, jsou neuspořádané kabely náchylnější k poškození a zároveň představují riziko úrazu. Číst celý článek

clanek-kategorie-Kancelář
Jak na klonování disku ve Windows 10 a 11
před 25 dny, 23.4.2024

Jak na klonování disku ve Windows 10 a 11

Klonování disku může na první pohled vypadat složitě, avšak jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak ze starého úložiště přenést veškerá data na nový disk. V článku zjistíte, co k tomu budete potřebovat, kdy se klonování disků hodí a ukážeme vám, jak na to. Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware